GÜÇLÜ, GÜVENİLİR ve GÜNCEL

 • Müşteri Hizmetleri

 • 0212 853 05 06

line
line

Kiralama Prosedürü

 

 

KİRALAMA İŞLEMLERİ SIK SORULAN SORULAR

 

 

1. Genel hükümlere göre taşınmaz kiralamak için ne yapmalıyım?

    Açıklama

    Kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

2. Hangi amaçlarda kullanmak üzere Hazine taşınmazı kiralayabilirim?

    Açıklama   

 • Tarımsal amaçlarda kullanılmak üzere,
 • Ticari amaçlarda kullanılmak üzere,
 • Spor ve sosyal nitelikli amaçlarda kullanılmak üzere,
 • Balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere,
 • Diğer amaçlarda kullanılmak üzere,

       Hazine taşınmazı kiralanabilir.

 

3.Kiraladığım taşınmaz üzerine yatırım, tesis, bina vb. yapabilir miyim?

     Açıklama

     Hazinece kiralanan taşınmazlar üzerine herhangi bir sabit tesis yapılamaz.

4.Kiraya verilmesi mümkün olmayan Hazine taşınmazları nelerdir?

    Açıklama

    a. Kamu hizmetlerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılan taşınmazlar, (Bu gibi taşınmazların içinde bulunan büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri ticari üniteler hariç)
    b. Kıyı ve sahil şeritleri (Kıyı Kanununda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazlar hariç)
    c. Sit alanında kalan taşınmazlar (Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar hariç)
    ç. Millî park sınırları içerisinde kalan taşınmazlar,
    d.Tarım Reformu kapsamındaki taşınmazlar (Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar hariç)
   e. Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki taşınmazlar, (Genelkurmay Başkanlığınca kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar hariç)
    f.  İbadet yerleri,
    g.Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri gereken ve devrine yönelik işlemleri devam eden taşınmazlar. (4070, 4071, 4072 vb.)

 

5.Orman, dolgu, özel çevre koruma alanında kalan yerler ile su ürünü üretim yerleri ile kaynak sularına kiralamak için başvuruda bulunabilir miyim?

    Açıklama

    a) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazların,

    b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 79. maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca tasarrufu ilgili belediyelere bırakılan taşınmazların,

    c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da ilan edilmiş olan özel çevre koruma bölgesinde kalan taşınmazların,

    d) İl Özel İdarelerince kiraya verilmesi gereken, su ürünü üretim yerleri ile kaynak ve yeraltı sularının,

kiralanması için ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.

    Defterdarlığa / Malmüdürlüğüne yapılan başvurularda ilgili Kurumlara iletilmektedir.

 

6.Tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak için kiralanmış taşınmazlarda bulunan büfe, kantin, çay ocağı v.b. kiralamak için nereye başvurmalıyım?

     Açıklama

    Tahsisli taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlığa / kaymakamlığa, kiralama amacını belirten bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

7. Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi ne kadardır?

      Açıklama

      Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar en fazla 10 (On) yıl süreyle kiralanabilir. 

       Ancak, İdaremizce 5 yıllık dönemler halinde kiralama işlemi yapılmaktadır.

8.Hangi amaçlarla 10 yıldan daha uzun süreli kiralama işlemi yapılabilir?

    Açıklama

 • Turistik tesis kurulacak yerler ve turistik tesisler,
 • Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler,
 • Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler

   on yıldan fazla süre ile kiralanabilir.

9.Kira bedeli nasıl tespit edilir?

    Açıklama

    Tahmini kira bedeli, idarece tespit edilir veya ettirilir.

    Tespitte rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden, az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.

    Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil edilir.

10.Kira bedelini nasıl ödeyeceğim?

      Açıklama

      Kira bedelinin 1/4 ü peşin, kalanı 3 eşit taksitle ödenir.

11.Kiraladığım Hazine taşınmazının kira bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilecek mi?

       Açıklama

       07/06/2008 tarihinden sonra; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinden KDV tahsil edilmemektedir.

12.Kiralama ihalelerinde geçici teminat miktarı ne kadardır?

      Açıklama

Kiralama ihalelerinde tahmini kira bedelinin % 10undan az olmamak üzere % 30'una kadar geçici teminat alınabilir.

13.Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

      Açıklama

      Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

14.Kira artış oranları nasıl belirlenir?

      Açıklama

      İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

15.Genel hükümlere göre kaç türlü ihale usulü vardır?

      Açıklama

      Kira işlemlerinde genel hükümlere göre üç türlü ihale usulü vardır. Bunlar; kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usulüdür.

16.Kiralama ihalelerinde kesin teminat miktarı ne kadardır?

      Açıklama

      Kiralama ihalelerinde kesin teminat miktarı bir yıllık kira bedelinin %6 sı kadardır.

17.Hangi taşınmazları pazarlık usulü ile kiralayabilirim?

      Açıklama

a)Tarıma elverişli arazilerin topraksız veya az topraklı çiftçilere kiraya verilmesi,
b) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi,
c) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,
ç) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,
d) Baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,
e) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme,
f) Ağaçlandırma amaçlı kiraya verme,
g) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi,
ğ) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi,
h) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi,
ı) Balıkçı barınakları, barınağın mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatif veya kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,işlemleri pazarlık usulü ile yapılabilir.

18.Yabancılara Hazine taşınmazı kiralanabilir mi?

      Açıklama

      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak ihalelere katılacakların

a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

İstekliler bu şartları taşımaları halinde ihalelere iştirak edebilirler.

19.Kiranın ödenmesinde gecikme olursa ne kadar faiz yürütülür?

      Açıklama

      Kiranın ödenmesinde gecikme olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı oranı uygulanarak tahsil edilir.

20.Kira sözleşmesini devir alırken ödeyeceğim kira bedeli nedir?

      Açıklama

      Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 hissesinden fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde devre esas kira bedeli, devredilen sözleşmede öngörülen kira bedelidir.

      Bu durum dışındaki kira sözleşmelerinin devrinde, sözleşme konusu taşınmaza günün emsal ve rayiç bedelleri dikkate alınmak suretiyle kıymet takdir ettirilerek devre esas kira bedeli tespit edilir. Devir sözleşmesi sözleşmenin devredildiği tarihteki kira bedelinden az olmamak kaydıyla tespit edilen bedel üzerinden düzenlenir.

21.Düzenlenen kira sözleşmesi hangi şartlarda feshedilir?

      Açıklama

Kiracının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde,

        1. Fesih tarihi itibariyle varsa ödenmemiş kira bedelleri 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir,
        2. Kiracıdan bir yıllık kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınır,
        3. Kesin teminat kiracının borcuna mahsup edilmeksizin, Hazineye gelir kaydedilir,
        4.. Söz konusu taşınmaz kiracıdan teslim alınır.

22.Ağaçlandırma sözleşmeleri hangi şartlarda feshedilir?

      Açıklama

      Ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmeleri, kiraya konu taşınmazın üzerinde projesine ve tekniğine uygun ağaçlandırma çalışması yapılmadığının tespit edilmesi ve kira sözleşmesi eki genel ve özel şartlara uyulmadığı takdirde feshedilir.

23.Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma yapmak için nereye başvurulması gerekir?

      Açıklama

      Ağaçlandırma yapmak amacıyla kiralanması talep edilen taşınmazın bulunduğu İl Defterdarlığına ilçelerde Malmüdürlüklerine başvuruda bulunması halinde talep değerlendirmeye alınabilecektir.

24.Ağaçlandırma izni verilemeyecek araziler hangileridir?

       Açıklama

     Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı bulunmayan yerler ile onaylı imar planlarında ağaçlandırılacak alan dışında bir amaca ayrılmış yerlerde, mer'a, yaylak ve kışlaklar üzerinde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile ileride turizm amacına yönelik yatırımlara açılabilme ihtimali olan yerlerde, Deniz, akarsular, tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanları ile baraj ve gölet alanlarında, imar planları dışında, tek parçada veya birden fazla olmakla birlikte birbirine bitişik 2 hektardan küçük arazi üzerinde, bir defada tek bir proje için 300 hektardan büyük arazi üzerinde, paydaş/paydaşlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin talebine konu paylı mülkiyete tabi araziler üzerinde, Bakanlığımız veya diğer genel bütçeli kuruluşların gelecekteki ihtiyaçları için gerekli olduğu anlaşılan taşınmazlar üzerinde, teferruğ yolu ile edinilip, edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar üzerinde, kamulaştırma yolu ile edinilip amacında kullanılmadığı için boş kalan ve 2942 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış olan taşınmazlar üzerinde, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş ve hak süresi dolmamış olan taşınmazlar üzerinde, özel kanunlar gereği olarak, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri veya kullanımlarına verilmesi gereken taşınmazlar üzerinde ağaçlandırma izni verilmez.